Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2022 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2022, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; wskazane są czynniki będące największym wyzwaniem dla branży płytek ceramicznych w 2022 r.; podano wielkość wytworzonej oraz sprzedanej produkcji płytek ceramicznych od stycznia do września br.; opublikowano rozmowę z Moniką Szeligowską, zarządzającą firmą Bokaro; a także artykuły dotyczące przyczyn uszkodzeń tarasów z okładzina ceramiczną i możliwości ich naprawy oraz sprawozdanie z targów Cersaie 2022.

 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót glazurniczych – gdzie znaleźć i jak z nich korzystać

mgr inż. Maciej Rokiel

Często za prace wykończeniowe uważa się jedynie warstwę użytkową, tj. posadzkę czy okładzinę ceramiczną, gładź, wymalowania. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Odbiór robót to bardzo istotny element całego procesu inwestycyjnego. Obojętne czy jest to zakup lokalu wykończonego pod klucz, lokalu od dewelopera, wykonanie remontu łazienki czy tarasu, czy wykonanie ocieplenia z okładziną ceramiczną. Potwierdza on bowiem z jednej strony wykonanie dzieła, ale z drugiej wskazuje na jego należyte lub nienależyte wykonanie (powstaje odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze).

Literatura
[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. 2020 poz. 1333.
[2] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2020 poz. 215.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
[4] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.
 

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 3/2022, strona 29-32 (Spis treści >>)